การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมโรงเรียนฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ)

ชื่อ                     :    นายไสว   ภาชะโน 

ชื่อวิทยานิพนธ์   :    การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมโรงเรียนฝึกอาชีพ

                               กรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ)     

สาขาวิชา            :    ศิลปประดิษฐ์

วิจัยชั้นเรียนการแก้ปัญหานักศึกษาขาดทักษะในการสร้างแบบปกเทเลอร์ ในวิชาช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี 3 รุ่นที่ 3/2554

ชื่อเรื่อง การแก้ปัญหานักศึกษาขาดทักษะในการสร้างแบบปกเทเลอร์ ในวิชาช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี 3 รุ่นที่ 3 / 2554

ผู้วิจัย     นางฐิติยาพร    ถ้วยทอง

ตำแหน่ง  ครู คศ. 2 วิทยฐานะชำนาญการ

วิจัยการแก้ไขปัญหานักศึกษาแผนกวิชาช่างจักรยานยนต์ขึ้นซี่ลวดวงล้อรถจักรยานยนต์ไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน

โดย นายพรเทพ  พัดเปลี่ยน  ครู คศ.1 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ)

เรื่อง การแก้ไขปัญหานักศึกษาแผนกวิชาช่างจักรยานยนต์ขึ้นซี่ลวดวงล้อรถจักรยานยนต์ไม่ได้

วิจัยการติดตามผลการนำความรู้และทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพของผู้ผ่านการฝึกอาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง วิชาเบเกอรี่

ชื่องานวิจัย  การติดตามผลการนำความรู้และทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพของผู้ผ่านการฝึก

                    อาชีพระยะสั้นหลักสูตร  75  ชั่วโมง  วิชาเบเกอรี่  โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ )  

หน้า

Subscribe to Front page feed