วิชาช่างที่เปิดสอน

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการใช้โปรแกรมตารางคำนวณ วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

เรื่องที่ศึกษา         : รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการใช้โปรแกรมตารางคำนวณ วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับผู้เรียนของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ)
ผู้ศึกษา                  : นายบุญฤทธิ์  ถ้วยทอง

รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาเสื้อผ้าสตรีสำหรับผู้เรียนของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ)

นวัตกรรมที่ศึกษา  : รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาเสื้อผ้าสตรีสำหรับผู้เรียน ของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ)

ผู้ศึกษา                : นางฐิติยาพร   ถ้วยทอง

ปีที่ทำการศึกษา    : 2555

บทคัดย่อ

รายงานผลการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่องโปรแกรมตารางคำนวณ

เรื่องที่ศึกษา         : รายงานผลการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เรื่องโปรแกรมตารางคำนวณสำหรับผู้เรียนของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ)

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการของฝ่ายส่งเสริมการศึกษาในโรงเรียน

ชื่องานวิจัย  ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการของฝ่ายส่งเสริมการศึกษา         โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ)

ผู้วิจัย           นางสาวพิทยา  กฤษสุวรรณ 

ปีการศึกษา 2555

วิจัยการติดตามผลการนำความรู้และทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพระยะสั้น วิชาเบเกอรี่ 75 ชั่วโมง

ชื่องานวิจัย  การติดตามผลการนำความรู้และทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพของผู้ผ่านการฝึก
อาชีพระยะสั้นหลักสูตร  75  ชั่วโมง  วิชาเบเกอรี่  โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ )  

หน้า

Subscribe to Front page feed